Domovská stránka » Podujatia a novinky » digitalskills » Digitálny aktivizmus

Kategória: Digitálny aktivizmus

Granty maďarskej menšiny na Slovensku: možnosti a podmienky žiadosti

Maďarská menšina žijúca na Slovensku má dlhú históriu a komplexné kultúrne dedičstvo, ktoré je významné nielen pre maďarské komunity za hranicami, ale aj pre celý región. To, ako si táto komunita zachová svoju identitu, jazyk a kultúrne tradície, do veľkej miery závisí od systému podpory menšín na Slovensku, ktorý im poskytuje príležitosti na ro...

Roma Culture and Stereotypes

The article titled “Roma Culture and Stereotypes” is a continuation of the contributions in our series of articles in collaboration between Futureg and PDCS as part of the “Digital Activism” project. The goal of this project is to provide valuable insights and promote greater tolerance and understanding towards the Roma and Hungarian minorities ...

Roma kultúra és sztereotípiák

A „Roma kultúra és sztereotípiák” című cikk a Futureg és a PDCS „Digitális aktivizmus” projekt keretében közölt cikkek sorozatát folytatja. A projekt célja, hogy értékes tudást nyújtson, és növelje a  toleranciát és támogassa a megértést a roma és a magyar kisebbség iránt, Szlovákiában. A sorozatban szereplő cikket Viktoria Valachova, a Nem...

Rómska kultúra a stereotypy

„Rómska kultúra a stereotypy“ je pokračovaním príspevkov v našej sérií článkov v spolupráci medzi Futureg a PDCS v rámci projektu „Digitálny aktivizmus“. Cieľom tohto projektu je priniesť hodnotné poznatky a podporiť väčšiu toleranciu a porozumenie voči rómskej a maďarskej menšine na Slovensku. Temto článok tejto série je dielom Viktórie Valacho...

The Identity of Hungarian minority in Slovakia

Another article from the series of Digital Activism is about cultural identity of Hungarian minority in Slovakia. Article was created by Krisztina Nagy Mészáros. There are a total of 506 settlements in Slovakia, where the proportion of Hungarians exceeds 10%, of which 336 settlements with a Hungarian majority. However, most of these settlements ...

A szlovákiai magyarok identitása

Nagy Mészáros Krisztina Szlovákiában összesen 506 olyan település van, ahol a magyarok részaránya meghaladja a 10%-ot, ezen belül pedig 336 település, amelyben magyar többség van. Ezeknek a településeknek a nagy része azonban kis lakosságszámú falu, és csupán 12 városban haladja meg a magyarok aránya az 50%-ot. A magyarok 59,3%-a ötezernél kiseb...

Identita maďarskej menšiny na Slovensku

Séria článkov Digitálneho aktivizmu pokračuje. Tentokrát sa budeme venovať kultúrnej identite maďarskej menšiny na Slovensku. Článok pripravila Krisztina Nagy Mészáros. Na Slovensku je celkom 506 osád, kde podiel Maďarov presahuje 10%, z toho 336 osád s maďarskou väčšinou. Väčšina týchto osád sú však dediny s malým počtom obyvateľov a iba v 12 m...

Identity of the Roma minority living in Slovakia

„Identity of the Roma minority living in Slovakia“ is the first contribution in a new series of articles in cooperation between Futureg and PDCS within the project „Digital Activism“. The aim of this project is to bring valuable knowledge and promote greater tolerance and understanding towards the Roma and Hungarian minor...

Identita Rómskej menšiny žijúcej na Slovensku

Je veľmi dôležité, aby sme ako spoločnosť vytvorili prostredie, kde sme všetci, vrátane Rómovi, hrdí na Rómsku kultúru a identitu, a kde sa nemusí skrývať svoje korene zo strachu z diskriminácie. Integrácia by nemala znamenať stratu identity, ale naopak, mala by umožniť Rómom žiť v spoločnosti, kde sa ich kultúra a príspevok oceňujú a rešpektujú...